ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2535
งบประมาณ : 795,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..