ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ที่ตั้ง  เลขที่  123  หมู่ที่  1  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ที่ตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  หมู่ที่  7   ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  แม่ฮ่องสอน  เขต 2
 โทรศัพท์   053 – 685054   โทรสาร  053 – 685149  
              เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่  เขตพื้นที่บริการตำบลแม่ลาหลวงและตำบลสันติคีรี
 
การจัดการศึกษา
ระดับที่เปิดสอน           ปฐมวัย       ป.1-6       ม.1 – 3     
          ขนาดพื้นที่       จำนวน..... 18 ไร่ 3 งาน  32 ตารางวา 
 
   ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ)
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต  2
          มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียง   ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 งาน  32 ตารางวา
          โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล       ตำบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนจำนวน  2  แปลงดังนี้
                   แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวาให้แก่โรงเรียน
                   แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 58  ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามลำดับดังนี้
                   1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน
                    2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน
ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันทำฝากั้นห้อง ทำประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่  1  และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ มีจำนวน  6 หลัง
ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ  6 ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533
ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวัช  โลกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต  2
          มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียง           ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 งาน  32 ตารางวโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนจำนวน  2  แปลงดังนี้
          แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวาให้แก่โรงเรียน
          แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 58  ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามลำดับดังนี้
          1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน
          2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน
ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันทำฝากั้นห้อง ทำประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่  1  และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ มีจำนวน  6 หลัง
ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 6 ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533
ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวัช  โลกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา