วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
  วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วมทำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง