พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
 4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้ มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
 7. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 9. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมบริการแก่ทุกภาคส่วน
 9. โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

  พันธกิจ          
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมทางด้านการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
 4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมครูเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 6. พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร
 7. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา