ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล นายธวัช โลกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :ปี พ.ศ.2553