คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
Adobe Acrobat Document บริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1011.16 KB
Adobe Acrobat Document บริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 913.6 KB
Adobe Acrobat Document บริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB