คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรภัสสา บำรุงพร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเยาวภา เจริญจิตนิรันดร์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทิวัฒน์ อภิสิทธิ์มงคล
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา สุจา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาญชัย เขตผาตินโคทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลพร อิทธิกรรักษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกันตพล หยกรุ่งธนานนท์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรวัฒน์ ไมตรีวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชนีภรณ์ จันพิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยาพัชร เดชเอื้อพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/1